Saltar apartados

Enviaments

Normes per a la presentació i publicació d'originals

Els treballs proposats han de ser originals i no poden haver sigut publicats amb anterioritat en cap format i/o idioma. Els idiomes preferents de publicació són el castellà i el valencià, encara que també s'acceptaran en anglès, francès, italià i portuguès. Es presentaran havent de complir les indicacions que s'especifiquen en les normes de publicació i intentar ajustar-se a la plantilla disponible. Els originals remesos per a la seua publicació que no s'adapten a aquestes es retornaran als seus autors/as per a la seua modificació.

Els originals seran remesos per correu electrònic amb tipus de lletra Times New Roman 12 i separació de línies exacte, ja maquetats, adaptats al format 24 x 17 cm i en format digital al correu electrònic de la secretaria de l'INAPH (inaph@ua.es). Adjunt al manuscrit serà remès el formulari de sol·licitud de publicació i el document de cessió de drets de publicació, disponibles en la web de l'INAPH.

Per a ser acceptats per a la seua publicació, els originals presentats a la col·lecció d'Arqueologia i Patrimoni Històric Petracos hauran de seguir un procés regulat de selecció basat en:

1- Avaluació inicial per part de l'equip editorial de la col·lecció.

2- L'equip editorial sol·licitarà dos informes anònims mitjançant el sistema d'avaluació de parells cecs. Els avaluadors seleccionats emetran un informe sobre l'interès i la qualitat de l'original, i sobre la conveniència o no de publicar-ho que serà pres en consideració pel Consell Editorial. En el cas que les dues avaluacions resulten obertament discrepantes, podrà sol·licitar-se una tercera avaluació. La selecció dels avaluadors externs es durà a terme per l'equip editorial, podent proposar-se a especialistes com a potencials avaluadors per a cada manuscrit, a la vista dels seus mèrits acadèmics i científics, i de la seua experiència professional.

3- Valoració final per part del Consell de Redacció, explicant al seu torn per a aquesta resolució, si es considera necessari, amb el suport del Consell assessor.

4- A la vista dels informes d'avaluació i, tenint en compte el parer expressat pel Consell, l'Adreça de la Col·lecció adoptarà una decisió que podrà consistir en:

a. Aprovar l'original per a la seua publicació, tal com està o amb les modificacions suggerides per els/as avaluadors/as.

b. Proposar a l'autor/a o autors/as una revisió en profunditat del mateix.

c. Rebutjar la seua publicació.

La resolució sobre la publicació de la seua obra, es comunicarà als/les autors/as preferentment per correu electrònic. Al costat de la resolució podrà enviar-se còpia dels informes d'avaluació, si així ho sol·liciten.

5- Els/as autors dels originals que hagen de ser revisats per a la seua publicació, disposaran de dues setmanes per a comunicar al Consell de Redacció si accedeixen a realitzar tals modificacions en el sentit proposat i el termini en el qual es comprometen a lliurar la versió revisada, que en cap cas serà superior a quatre mesos. Els originals revisats s'enviaran de nou a l'INAPH. En el cas que es rebutge incloure alguna de les modificacions proposades, hauran d'exposar-se les raons d'aquesta omissió perquè el Consell de Redacció, si així ho estima convenient, puga pronunciar-se de nou sobre la publicació o no de l'original.

6- Una vegada aprovada la publicació de l'obra, els òrgans competents, engegaran el procediment d'edició i inclouran l'obra en el programa editorial de la col·lecció Petracos de l'INAPH.

7- Els/as autors/as es comprometen a la cessió dels drets de publicació a la Universitat d'Alacant. Les obres publicades seran penjades en edició electrònica en la web de l'INAPH, sent el seu accés totalment gratuït. L'edició en paper, en cas de dur-la a terme, serà a càrrec dels autors.

 

Normes d'estil

El compliment d'aquestes normes d'estil són d'obligat seguiment per part dels/as autors/as, en cas contrari pot ser causa suficient com para no acceptar la publicació del manuscrit.

Com a norma general, els treballs es presentaran maquetats, en format 24 x 17 cm, amb tipus de lletra Times New Roman 12 i separació de línies exacte. S'intentaran evitar les notes a peu de pàgina. Per als apartats i subapartats del text s'usarà la numeració aràbiga. Per a organitzar els diferents capítols o apartats dins de l'obra se suggereix un sistema basat en 1., 1.1, 1.2, 1.3., 2., 2.1., etc.

Haurà de portar un índex general i bibliografia, i opcionalment un índex onomàstic, d'autors/as o alfabètic de matèries. En alguns casos podrà portar pròleg, presentació, estudi introductori, etc. Si el manuscrit presentat estiguera escrit en qualsevol idioma admès amb l'excepció de l'anglès, obligatòriament haurà d'anar acompanyat d'un resum en valencià o castellà i anglès superior a 1.000 paraules, així com un llistat de, almenys 10 paraules clau. Si el text estiguera escrit en anglès, serà necessària la presentació d'un resum i paraules clau de la mateixa extensió en castellà i valencià.

En el text se citaran totes les figures i taules identificades amb nombres aràbics consecutius per a tot el manuscrit o per capítols. El nombre de figures i taules serà el mínim necessari per a la comprensió del treball.

S'escriuran sempre en cursiva les paraules soltes en una altra llengua, a més dels títols d'obres publicades i les abreviatures i paraules llatines (et al., ibíd., aneu., i. i., infra, supra, op. cit., passim, s. v., in situ, oppidum, etc.). Els paràgrafs citats textualment dins del treball es reproduiran en cos menor i sense entrecomillar.

Les referències bibliogràfiques, el nombre de les quals serà el mínim necessari per a l'exposició del treball, aniran incloses entre parèntesi a continuació del text relacionat, citant-se el cognom o cognoms dels/as autors/as, l'any de la publicació i les pàgines si és necessari, per exemple: (Abad, 2017: 642-644), (Hernández i Segura, 2002: 27-32), (Hernández et al. 1988). Quan el cognom de l'autor/a haja sigut citat immediatament abans de la referència, s'indicarà únicament l'any de la publicació i les pàgines, per exemple "en opinió d'Abad (2017: 642)". Al final del treball s'adjuntarà la llista completa per ordre alfabètic dels títols que han sigut citats, amb els cognoms dels/as autors/as en minúscula, segons el model dels exemples següents:

Monografies:

Harris, E. C. (1991): Principios de estratigrafía arqueológica. Editorial Crítica, Barcelona.

Martí B., Pascual, V., Gallart, M.D., López, P., Pérez, M., Acuña, J-D. y Robles, F. (1980): Cova de l’Or (Beniarrés, Alicante). Vol. II. Trabajos Varios del Servicio de investigación Prehistórica, 65. Valencia.

Capítol de llibre:

Pérez Ripoll, M. (2006): Las evidencias de una orientación ganadera. Los datos. En García Puchol, O. y Aura, J. E. (coords): El Abric de la Falguera (Alcoi, Alacant). 8000 años de ocupación humana en la cabecera del río de Alcoi. Ajuntament d’Alcoi, Diputació Provincial d’Alacant, C.A.M.: 219-255. Alcoi.

Articles en revistes:

Pericot, L. (1946): El Paleolítico alcoyano. Archivo de Prehistoria Levantina, II: 355-356.

Articles en xarxa:

Hodder, I. (1999): Archaeology and global infor¬mation systems. Internet Archaeology, 6 (Department of Archaeology, University of York). [URL: http://intarch.ac.uk/journal/ issue6/hodder_ toc.html]. Acceso el 17/04/2018.

Congressos:

Pascual Benito, J. Ll. (2005): Los talleres de cuentas de cardium en el Neolítico peninsular. En Ontañón, R., García Moncó, C. y Arias, P. (coords.): Actas del III Congreso de Neolítico de la Península Ibérica, 2003: 277-286. Santander.

 

Formulari de sol·licitud

Document de cessió de drets de publicació

 

Col·lecció Petracos


Universitat d'Alacant
Carretera Sant Vicent s/n
03690 Sant Vicent del Raspeig
Alacant (Spain)

Tel: (+34) 96 590 3886

Per a més informació: informacio@ua.es, i per a temes relacionats amb aquest servidor web: webmaster@ua.es

Carretera de Sant Vicent del Raspeig, s/n - 03690 Sant Vicent del Raspeig - Alacant - Tel.: 96 590 3400 - Fax: 96 590 3464